images/logo-law.png

Громадські організації

Оцініть матеріал!
(6 голосів)

Створення та реєстрація громадської організації

Крок 1. Провести установчі збори засновників

Для створення нової громадської організації повинно бути мінімум 2 засновники.

Для громадської організації це фізичні особи, які досягли 18 років, а у випадку заснування молодіжної та дитячої громадської організації – особи, які досягли 14 років.

На установчих зборах необхідно визначити:

-  Назву

-  Організаційно-правову форму (форма здійснення  діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності з зобов'язань організації, порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.
-   Відомості про керівні органи громадського об'єднання з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 Закону України "Про громадські об'єднання", якщо така особа не була присутня на установчих зборах.

-  Місцезнаходження об'єднання (адреса фактичного місця діяльності організації)

-  Особу відповідальну за реєстрацію 

-  Затвердити Статут

Статут громадської організації  має містити відомості про:

1) найменування громадської організації та за наявності - скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями її діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадській організації, права та обов'язки її членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадської організації, порядок формування вищого, виконавчого та наглядового органів та зміни їх складу, терміну повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадської організації, що не має статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень вищим, виконавчим та наглядовим  органами громадської організації, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування виконавчим та наглядовим органами громадської організації перед її членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності вищого, виконавчого та наглядового органів громадської організації та розгляду скарг;

8) джерела надходження, порядок використання коштів та іншого майна громадської організації;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадської організації (у разі їх створення громадською організацією, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадської організації, а також щодо використання її коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадської організації, яка має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Крок 2. Підготувати пакет документів

1. Протокол установчих зборів

Протокол установчих зборів засновників громадської організації (незалежно від її статусу) має містити відомості про:

1) дату та місце (повна адреса) проведення установчих зборів засновників;

2) осіб, які брали участь в установчих зборах (ПІБ);

3) рішення про утворення громадської організації із зазначенням мети (цілей) її діяльності;

4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадської організації;

5) рішення про утворення (обрання) керівника.

2. Статут у двох примірниках

3. Відомості про керівні органи та про уповноважену особу здійснювати реєстраційні дії (рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами й вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі - особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання; рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

4. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації

(Форма 1 - реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи)
5. Заява про реєстрацію громадської організації

Підписує заяву керівник або особа, якій доручено представляти ГО при здійсненні реєстраційних дій. Підпис на заяві має бути засвідчений нотаріально. Під час засвідчення підпису в нотаріуса виникає два  важливих питання – кому адресується заява, і де вказуються дані заявника. Оскільки реєструючим органом є управління юстиції, яке й видає Свідоцтво про реєстрацію ГО, заяву необхідно адресувати саме на управління юстиції, а не на реєстраційну службу юстиції. Дані на заявника вказуються в тексті заяви, а не в її "шапці".

Для громадської спілки додатково подаються відомості про структуру власності засновників.

Документи потрібно подати до реєстраційної служби протягом 60 днів після установчих зборів.

Крок 3. Посвідчити нотаріально справжність підпису

Заяву та документи підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій.

Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадської організації засвідчується нотаріально.

При собі потрібно мати паспорт та електронну версію заяви.

За відсутності нотаріуса в населених пунктах посвідчити справжність підпису може сільський голова.

Крок 4. Подати документи до реєстраційної служби

Щоб зареєструвати  громадську організацію, керівник або особа (особи), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, подають (надсилають поштовим відправленням) до реєстраційної служби відповідного управління юстиції за місцезнаходженням громадської організації наступний пакет документів:

1) заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012  № 1842/5;

2) примірник Протоколу  з Реєстром осіб;

3) статут (у двох примірниках, непрошитий, непідписаний, але пронумерований );

4) відомості про керівні органи громадської організації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;

5) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1).

Реєстрація громадської організації здійснюється протягом 7 робочих днів.

Реєстрація громадської організації здійснюється безкоштовно.

Документи потрібно подавати до реєстраційних служб місцевих управлінь юстиції за місцем знаходження громадського об’єднання.

Документи можна подати особисто (через канцелярію реєстраційної служби) або шляхом поштового відправлення.

Крок 5. Отримати відповідь

Реєстраційна служба може прийняти одне з 4-х рішень:

·      рішення про реєстрацію

Прийняте рішення про реєстрацію:

- видається наказ про реєстрацію ГО, відомості про реєстрацію вносяться до Реєстру громадських об’єднань, та дані про юридичну особу в електронній формі передаються в Єдиний державний реєстр, готуються Свідоцтво про реєстрацію ГО, Виписка з ЄДР. Ці процедури розтягнуться в часі не менш як на тиждень;

- керівнику або уповноваженій особі видаються Виписка з ЄДР, Свідоцтво про реєстрацію ГО та один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.
·      про відмову в реєстрації

Відмова в реєстрації громадського об’єднання можлива лише в випадках:

- утворення ГО, мета або дії якої направлені проти незалежності України, її суверенітету та території, безпеки, на незаконну пропаганду (тобто цей пункт нас як законослухняних громадян абсолютно не стосується);

- порушення вимог закону щодо засновників та назви організації (детальніше про ці вимоги – в попередньому матеріалі).

Але за такого розвитку подій юстиція має видати наказ про відмову в реєстрації із зазначенням підстав, обов’язковим додатком до якого є висновок правової експертизи. Копія цього наказу має бути видана ГО на наступний день після його прийняття.

·      про направлення документів на доопрацювання

Направлення документів на доопрацювання (також видається відповідний наказ) можливе в випадках:

- невідповідності документів вимогам Закону щодо членів ГО (їхній вік);

- порушення порядку створення та вимог до протоколу установчих зборів і статуту;

- обмеження на зайняття відповідних посад для керівника та інших посадових осіб ГО;

- до реєстраційної картки внесені неправильні відомості.

ГО видається копія наказу та повертаються подані документи (крім тих, до яких є претензії, і лише один примірник статуту).
·      про залишення документів без розгляду по суті

Документи залишаються без розгляду, якщо:

- подані не в повному обсязі або з неповними відомостями;

- подаються особою без відповідних повноважень;

- порушено строк подання (60 днів від дня установчих зборів).

У цьому випадку документи також повертаються, але лише з одним примірником статуту.

ГО має шість місяців для усунення недоліків, доопрацювання документів та повторне їх подання на реєстрацію.

У разі реєстрації потрібно отримати три документи:

1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації.
3. Один примірник статуту з позначкою про реєстрацію.

У разі повернення документів на доопрацювання  чи відмови в реєстрації обов’язково повинен бути виданий висновок за результатами правової експертизи.

УВАГА!!! ВИМОГИ ЩОДО НАЙМЕНУВАНЬ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН!!

Загальні вимоги щодо найменувань усіх юридичних осіб, у тому числі й об'єднань громадян, які мають намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, визначені ст. 90 Цивільного кодексу України. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5«Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу».

Згідно з п. 1.1. Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:

1) повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

2) термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.

Слово "національний" може використовуватися в найменуванні закладів (установ) України гуманітарної сфери, які набувають статусу національного згідно з Указом Президента України від 16.06.95 № 451 "Про Положення про національний заклад (установу) України".

Найменування асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань складається з двох обов'язкових частин - загальної та індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово "асоціація" чи слово, яким позначається добровільне об'єднання асоціацій, та має відтворювати статус асоціації. Індивідуальна частина найменування має відрізнятися від найменувань уже зареєстрованих в установленому порядку асоціацій.

         Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їхнє місце в організаційній структурі політичної партії.

         Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

         Визначення «організація роботодавців», «об'єднання організацій роботодавців» та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об'єднання, які створені й діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності».

         Юридичні особи можуть використовувати в своєму найменуванні імена (псевдоніми) фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви та дати історичних подій, якщо вони присвоєні в порядку, встановленому Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». Юридичним особам приватної форми власності та об'єктам права власності, які за ними закріплені, імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви та дати історичних подій присвоюються їх власниками з дотриманням підстав та умов, передбачених ст. 3 вказаного закону.

         Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

         Відповідно до п. 3.3. Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, в установчих документах юридичної особи та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі літери українського алфавіту при написанні найменування українською мовою та великі літери латинського алфавіту – при написанні найменування англійською мовою.

         Юридична  особа  не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

         Досить детально Законом України «Про громадські об'єднання» (далі – Закон) регулюються особливості визначення найменування громадських об'єднань. Згідно зі ст. 10 Закону України «Про громадські об'єднання» (далі – Закон) найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.

         Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв.

         У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання - "громадська організація" або "громадська спілка".

         Власна назва громадського об'єднання повинна визначатися засновниками з урахуванням вимог та обмежень, визначених чинним законодавством  України. Зокрема, за наявності у громадського об'єднання спеціального статусу власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про такий статус: "дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське". Власна назва громадського об'єднання може містити інформацію про його вид: "екологічне", "правозахисне", "фізкультурно-спортивне" тощо.

         Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об'єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації. Власна назва громадського об'єднання може містити ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.

Зверніть увагу! Оскільки територіальний статус громадських об'єднань Законом не передбачений, не обов'язково вказувати на адміністративно-територіальну одиницю у власній назві громадського об'єднання (лише за бажанням засновників).

        Законом визначається ряд відомостей, які не можуть міститись у власній назві громадського об'єднання:

- найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);

- історичні державні найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- слова "державний", "комунальний" та похідні від них;

- власна назва громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);

- інші позначення, використання яких обмежено законом. 

         Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом порядку. Згідно з п. 15 Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, реєстратор на основі даних Реєстру проводить перевірку тотожності власної назви громадського об'єднання, документи якого подані для реєстрації, власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення про утворення яких прийнято в порядку, встановленому Законом України «Про громадські об'єднання».

         Зверніть увагу! Встановлення тотожності власної назви громадського об'єднання власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому Законом порядку, а також виявлення інших порушень вимог ст. 10 Закону тягне за собою прийняття реєструючим органом  рішення про відмову в реєстрації громадського об'єднання (ч. 10 ст. 12 Закону).

Рішенням установчих зборів, крім повного найменування, може бути визначене також скорочене найменування громадського об'єднання.

         Згідно зі ст. 11 Закону, відомості про найменування громадського об'єднання повинні міститися у статуті громадського об'єднання.

         Зверніть увагу! Відомості про скорочене найменування можуть міститись у статуті громадського об'єднання та реєстраційній картці лише, якщо скорочене найменування визначене рішенням установчих зборів.

         Якщо скорочене найменування громадського об'єднання не було визначене установчими зборами при створенні громадського об'єднання, то воно може бути визначене вищим органом управління (з'їздом, конференцією, загальними зборами) відповідно до статуту громадського об'єднання.      

         Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Нарівні з назвою державною мовою громадське об'єднання може також викласти свою власну іноземною мовою або мовою національної меншини.         

         Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об'єднання з додержанням вимог Закону та статуту об'єднання (за наявності).Зареєстроване громадське об'єднання про зміни до статуту, пов'язані зі зміною найменування, повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, у якому знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання, протягом 60 днів з дня прийняття рішення (ст. 14 Закону). Згідно зі ст. 14 Закону, за прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання справляється плата в розмірі, визначеному ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (станом на 10.03.2013 - 51,00 грн.). Кошти, одержані відповідно до вказаного Закону як реєстраційний збір,зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної  особи.

         Згідно зі ст. 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», інформація  про зміну найменування юридичної особи підлягає обов'язковому опублікуванню в   спеціалізованому  друкованому  засобі  масової інформації («Бюлетені державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»), і за публікацію таких повідомлень справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

         Громадське об'єднання, яке повідомило про своє утворення, повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про зміну найменування протягом місяця з дня прийняття рішення в порядку, передбаченому статтею 14 Закону.

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

         Порядок утворення громадських об'єднань визначається Законом України «Про громадські об'єднання» (далі – Закон). Вказаний Закон (ст. 1) визначає дві організаційно-правові форми громадських об'єднань: громадська організація та громадська спілка.

         Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

         Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи можуть мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами (ст. 13 Закону).

         Зверніть увагу! Створення та діяльність місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій Законом не передбачено.

 Згідно  зі ст. 9 Закону, утворення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників, кількість яких не може бути меншою, ніж дві особи, та оформлюється протоколом.              

         Звертаємо увагу на те, що всі особи, які (представники яких – для юридичних осіб приватного права) були присутніми на установчих зборах засновників громадського об'єднання, є засновниками громадського об'єднання, й відомості про них як про засновників повинні бути вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи.

           Вимоги щодо відомостей, які повинні міститися в протоколі установчих зборів громадського об'єднання, визначені статтею 9 Закону.

         Відомості, які повинні міститися в протоколі установчих зборів

- для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи:

1) дата та місце проведення установчих зборів;2) відомості про осіб, які брали участь в установчих зборах (реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах);3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. 

- для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи:

1) дата та місце проведення установчих зборів;2) відомості про осіб, які брали участь в установчих зборах (реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах);3) рішення про утворення громадського об'єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;4) рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадського об'єднання;5) рішення про затвердження статуту, якщо наявність статуту передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;6) рішення про обрання керівника та органів управління громадського об'єднання, якщо утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;або рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах із державою та іншими особами й вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання), якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання.

         Невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, у якому обов'язково зазначаються відомості, передбачені ч. 11 ст. 9 Закону.

         Керівником може бути особа, обрана до складу керівного органу громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди (ч. 6 ст. 9 Закону). Така згода повинна бути викладена в письмовій заяві цієї особи, яка додається до документів, що подаються на реєстрацію громадського об'єднання.

Засновники громадського об'єднання

1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення про їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.

4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна й та сама особа.

5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.

7. Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.

Примітка. Під істотною участю в цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

Члени (учасники) громадського об'єднання

1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені ч. 1ст. 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

Відокремлені підрозділи громадського об'єднання

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно зі статутом у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим Законом.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби - контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби - контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.

Символіка громадського об'єднання

Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Символіка громадського об’єднання не повинна відтворювати:

1) державні символи України;

2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;

3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

4) ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;

5) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

3. Символіка громадського об’єднання має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об’єднання.

4. Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом.

5. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

6. Громадське об’єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об’єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об’єднання та для цілей, не пов’язаних із діяльністю такого громадського об’єднання.

Всеукраїнський статус громадського об'єднання

1. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності в нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у ч. 2 ст. 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними.

3. Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Права громадських об'єднань

1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися в порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3) одержувати в порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування й стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного та суспільного життя;

5) проводити мирні зібрання;

6) здійснювати інші права, не заборонені законом.

2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства;

2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності";

5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

1. Держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань.

2. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об'єднання до процесу формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного й суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, у роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.

4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим.

5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом.

Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань

1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

2. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов'язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об'єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

7. Громадські об’єднання зобов’язані:

1) зберігати правоустановчі документи, документи, у яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати й регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстраторові в випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом;

2) готувати річні фінансові звіти з зазначенням детального аналізу доходів і витрат;

3) здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування й витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об’єднання;

4) забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у пунктах 1 і 2 цієї частини, й надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також у інших випадках, передбачених законодавством.

Власність громадського об'єднання

1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися й розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

2. Право власності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи реалізує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об'єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.

3. У разі саморозпуску громадського об'єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об'єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

4. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…