images/logo-law.png

Ведення бізнесу в Україні

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Україна – країна з ринковою економікою на перехресті торговельних шляхів країн Східної Європи, Росії та Близького Сходу. Україна стає все більш важливим ринком для зовнішньої торгівлі та інвестицій.

Ресурсний та економічний потенціал України складається з багатьох сільськогосподарських угідь, науково-дослідних установ, досвідченої та кваліфікованої робочої сили, а також значних запасів корисних копалин.
2008 року Україна стала 152-ю країною, яка приєдналася до Всесвітньої торгової організації.

Фізична особа-підприємець (ФОП) – це найбільш поширена та найбільш доступна організаційна форма ведення підприємницької діяльності. Це пояснюється простотою її організації, ведення бухгалтерського й податкового обліку та звітності, можливістю використовувати найману працю тощо.

Юридична особа - це організація, що має відособлене майно, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права та мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді або в третейському суді (ст.23 ГК України).

Ознаки юридичної особи:

 1. Наявність відособленого майна, тобто приналежного винятково юридичній особі, відособленого від майна яких-небудь інших осіб (наприклад, засновників юридичної особи).
 2. Наявність організаційної єдності, тобто організаційної цілісності юридичної особи: існування й участь у цивільному обороті як єдиного цілого закріплених в статуті (положенні) юридичної особи його різного роду органів, структурних підрозділів.
 3. Участь у цивільному обороті від свого імені, тобто не від імені яких-небудь інших осіб (наприклад, засновників юридичної особи). Керівники філій і представництв юридичних осіб діють на підставі доручення, отриманого ними від юридичної особи, до складу якої вони входять. Юридична особа завжди має своє найменування, що індивідуалізує (персоніфікує) її в загальній масі інших юридичних осіб.
 4. Самостійна майнова відповідальність, тобто юридична особа відповідає за своїми обов'язками винятково своїм майном (відособленим від майна інших осіб), а не майном, наприклад, її засновників.
 5. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб здобуваються одночасно, виникають із моменту державної реєстрації юридичної особи.

Переваги ведення бізнесу шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця:

 1. проста, в порівнянні з іншими організаційно-правовими формами підприємницької діяльності, процедура державної реєстрації;
 2. відсутність статутного капіталу;
 3. за певних умов має право отримувати від клієнтів готівку без ліміту й без касового апарату;
 4. за дотримання відповідних умов може бути застосована спрощена система оподаткування, обліку та звітності;
 5. можливість займатися підприємницькою діяльністю без печатки й відкриття рахунку в банку.

Недоліки ведення бізнесу шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця:

 1. може бути зареєстрований лише за місцем своєї реєстрації за паспортом;
 2. відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном;
 3. перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, зобов’язаний щомісячно його сплачувати незалежно від того, чи проводиться фактично підприємницька діяльність та чи є від неї прибуток.

business 1Документи для державної реєстрації можуть подаватись у паперовій або електронній формі.
У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця.
Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003 року (zakon3.rada.gov.ua/laws/show/755-15, далі - Закон, документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

 1. документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 2. текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 4. документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
 5. заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 6. business 2рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинне бути оформлене з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
 7. рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;
 8. установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;
 9. установчий документ юридичної особи викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;
 10. установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно з законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;
 11. внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;
 12. передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом;
 13. документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
 14. документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
 15. зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України.

Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи (ст. 17 Закону):

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи-правонаступника;

- заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

- документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу.

Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи–підприємця (ст. 18 Закону):

 1. заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
 2. заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника;
 3. нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

Забороняється вимагати додаткові документи для проведення реєстраційних дій, якщо вони не передбачені законодавством.

Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації
Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів (ст. 24 Закону).

business 3Підстави для відмови в державній реєстрації (ст. 28 Закону):

 1. документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 2. у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
 3. у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав - у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;
 4. не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 5. документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
 6. порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи;
 7. невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону.

business 4Підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи-підприємця:

 1. документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 2. у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведення реєстраційної дії;
 3. не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
 4. наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;
 5. наявність у Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Групи оподаткування

Щодо сплати єдиного податку для ФОП передбачені перша, друга, третя та п’ята групи оподаткування. Крім того, фізична особа–підприємець має право сплачувати податок за загальною системою. Вона передбачає оподаткування лише прибутку, тобто частини доходу, що вже вільна від будь-яких відрахувань. Щодо єдиного податку, базою для нього є загальний річний дохід – вся сума, яку отримав підприємець протягом року. Легко зрозуміти, що загальна система вимагає більш складної системи обліку та звітування. Натомість чотири групи оподаткування спрощеної системи ідеально підходять для тих, хто не бажає обтяжувати себе зайвими розрахунками.

Перша група

До неї належать лише фізичні особи, які не використовують найману працю. Докладний список послуг краще уточнити у відповідному законодавчому акті, але дохід таких підприємців за рік не має перевищувати 150 тис. грн. Залежно від рішення керівництва певного регіону вони щомісяця сплачують податок у розмірі від 1 до 10% мінімальної заробітної платні.
Дохід може один раз перевищити рівень, припустимий для ФОП. Група в такому випадку не змінюється, але на суму перевищення стягується податок у розмірі 15% від цієї суми. Така сама ставка застосовується до доходів від діяльності, що не була вказана в свідоцтві підприємця, до доходу, отриманого не грошима, та від доходів, що не можуть оподатковуватись за спрощеною системою.

Друга група

У цьому випадку кількість найманих працівників може сягати десяти. Прибуток один мільйон гривень – стільки може отримати приватний підприємець, група оподаткування якого не буде змінена. При систематичному перевищенні цього ліміту він зобов’язаний перейти до іншої групи або на загальну систему оподаткування. Ставка податку за місяць становить 2–20% мінімальної заробітної платні. Перелік винятків, до яких застосовується ставка 15% від суми доходу, – такий самий, як і в першій групі. Як і перша група, друга група звітує раз на рік, а сплачує податок щомісяця.

Третя група

Кількість найманих працівників не має перевищувати 20 осіб. Максимальний дохід даної групи ФОП (2015) – 3 млн гривень на рік. Якщо підприємець є платником ПДВ, він сплачує щомісяця 3% доходу, якщо ПДВ не сплачується – 5%. Такі підприємці звітують і сплачують податок щоквартально. Як і в попередніх групах, тут діє 15% податок на деякі види доходу.

П’ята група

Кількість найманих працівників – до 20 осіб, максимальний дохід – до 20 млн гривень. За умови додаткової сплати ПДВ ФОП «групи 5» повинен сплачувати 5% доходу, а якщо він не є платником ПДВ, ставка зростає до 7% доходу. Такі підприємці звітують і сплачують податок щоквартально, а умови 15% оподаткування деяких видів доходу такі самі, як і в інших групах.

Прочитано 4399 разів Останнє редагування Середа, 11 квітня 2018 09:09
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…