images/logo-law.png

Банки, страхування та накопичення.

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

Сьогодні банки є одними з основних інститутів кредитно-фінансової системи будь-якої держави. І в цьому контексті постає дуже важливе питання: які ж суттєві ознаки банків, у чому полягає їх відмінність від інших фінансово-кредитних установ?
В Україні законодавче визначення поняття «банк» міститься в ст. 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ (zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14). Відповідно до цієї статті, банк — це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб; - розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; - відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Саме ці три групи операцій і складають зміст банківської діяльності. Окремо вказані операції можуть здійснювати інші фінансово-кредитні установи, у сукупності – лише банки. Таким чином, чинне банківське законодавство України в частині визначення поняття «банк» ґрунтується на класичному підході континентальної системи права.

 
БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)  – угода, відповідно до якої одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід у іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Порядок укладення договору банківського вкладу:
1) якщо ви бажаєте укласти договір банківського вкладу, Ви маєте звернутися до банку для ознайомлення з видами та умовами договору;

2) вибір підвиду банківського вкладу (депозиту) відповідно до індивідуального статусу особи (пенсіонер, клієнт банку, особа, для якої банківськими правилами передбачені пільги у відсотках та ін.);

3) уточнення умов договору;
• Банк зобов'язаний виплачувати вкладнику як отриману від нього суму, так і проценти на неї або дохід у іншій формі.
• Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.
• Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу після завершення строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
• Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями встановлюються банками самостійно.
• Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу (депозиту) у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкладу (депозиту). Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зобов'язаний виплатити їх у розмірі облікової ставки Національного банку України.
• Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклад (депозит) на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

4) роздрукування представником банку типового письмового договору банку в двох примірниках;
Реквізити банку:
- Назва банку;
- Юридична адреса;
- Місце укладення договору;
- Місцезнаходження банку;
- Код банку;
- Код за ЄДРПОУ;
- Кореспондентський рахунок.
5) заповнення особою своїх реквізитів у проектах договору та підписання договору;
Реквізити особи:
- ПІБ;
- Адреса реєстрації;
- Адреса фактичного проживання;
- Серія, номер паспорта.
6) Ви повинні внести до каси банку суму вкладу й отримати квитанцію та чек;
7) реєстрація, підписання та отримання сторонами примірників договору (Сторонами договору банківського вкладу є банки та вкладники),а вкладником – електронної ощадної книжки чи ощадного (депозитного) сертифіката.
 
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
Банк має право:
1. Використовувати Ваші кошти протягом строку, визначеного Договором.
2. Вимагати від Вас належного виконання зобов'язань перед Банком відповідно до положень цього Договору.
3. Закрити Рахунок у разі ненадходження суми Вкладу у строк, визначений відповідним пунктом Договору.
Банк зобов'язаний:
1. Нарахувати та сплатити Вам проценти за Вкладом згідно з умовами, визначеними Договором.
2. Забезпечити збереження інформації, що містить банківську таємницю, згідно з законодавством України.
3. Належно виконувати свої зобов'язання за  Договором.
Ви маєте право:
1. Поповнювати Вклад.
2. Отримати суму Вкладу та суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору.
Ви зобов’язані:
1. Перерахувати зі свого поточного рахунку на Рахунок банку суму Вкладу відповідно до умов Договору.
2. Протягом двох робочих днів повідомляти Банк про зміну реквізитів з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни.
3. Належно виконувати свої зобов'язання за Договором.
У процесі виконання договору можуть виникнути обставини, що потребують внесення змін до договору або навіть його розірвання. (наприклад, у зв’язку з хворобою)
Вкладником може бути юридична чи фізична особа, яка здійснила розміщення грошових коштів на рахунок у банку.
Договір банківського вкладу вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу). Наприклад, під час внесення до каси банку суми вкладу.
На жаль, фінансова світова криза, зокрема й у банківській системі, відкрила підводну частину «айсбергу» цієї фінансової установи, яка виявилася ненадійною. Це змусило багатьох людей шукати альтернативні інститути для зберігання та накопичення своїх заощаджень.
Одним із таких інститутів є накопичувальне страхування життя, яке є більш надійним способом накопичення, ніж банки.
Накопичення необхідних коштів і страховий захист Ваших близьких - комбінація переваг класичних програм накопичувального страхування життя. З першого дня дії договору страхування Ви починаєте наближатися до своєї мети – комфортного, забезпеченого майбутнього, одночасно піклуючись про дорогих Вам людей.
Накопичувальне страхування полягає в тому, що Ви протягом періоду часу, встановленого в договорі страхування, вносите страхові платежі, розмір яких установлюєте самі при укладенні договору. Після закінчення терміну дії договору Ваш капітал – у Вашому розпорядженні.
Застрахованою особою за програмами накопичувального страхування може бути людина в віці від 16 до 65 років (на момент закінчення дії договору вік застрахованої особи не повинен перевищувати 75 років). Договір страхування може бути укладений на строк від 10 до 45 років.
У чому переваги накопичувального страхування життя у порівнянні з іншими формами заощаджень?
- На відміну від банківського депозиту, гарантована ставка прибутковості діє протягом всього строку дії договору страхування й не може бути знижена.
- Крім нарахування гарантованого доходу, Ваші накопичення збільшуються на частку інвестиційного доходу, отриманого від розміщення страхових резервів, протягом усього строку дії договору страхування.
- Навіть роблячи невеликі страхові внески, до кінця строку дії договору страхування Ви накопичите значну суму.
- Ви маєте можливість надійно вкласти гроші на 5-45 років, на відміну від банківських депозитів, термін яких зазвичай не перевищує 1,5-2 роки. І весь цей час ефект нарахування «відсотків на відсотки» (складний відсоток) працюватиме на Вас. У той же час це є мінусом даного виду накопичення, оскільки у разі дострокового припинення дії договору страхування (через причини, визначені Правилами добровільного страхування життя, страхова компанія виплатить так звану викупну суму, розраховану на основі затверджених формул. При цьому необхідно враховувати, що викупна сума не дорівнює сумі внесених страхових платежів, тому передчасне розірвання договору страхування спричиняє за собою певні фінансові втрати. Тоді як при достроковому розірванні договору банківського депозиту, Ви лише не отримаєте дохід у вигляді відсотків.
Можливість зафіксувати зобов'язання за договором страхування в доларах США, євро або гривні. Але усі розрахунки проводяться в гривнах по курсу НБУ.
- У разі передчасного відходу застрахованої особи з життя повну страхову виплату, яку Ви планували накопичити за 5-45 років, гарантовано отримають призначені страхувальником вигодонабувачі (сім'я, рідні, близькі) – незалежно від того, скільки часу пройшло з моменту підписання договору страхування.
Є й інші переваги та недоліки такого виду накопичення, але головною перевагою накопичення за допомогою програм страхування життя, яке перекриває всі недоліки, є те, що на відміну від банків, страхові компанії зобов’язані законом тримати на резервних рахунках таку кількість грошей, яка дорівнює 105 % всіх отриманих коштів своїх клієнтів. Завдяки такому законодавчо закріпленому механізму страхові компанії, на відміну від банків, не можуть бути визнані банкрутом. Страхові компанії можуть бути лише ліквідовані з повним поверненням усіх заощаджень своїм клієнтам.
Договір страхування - це письмова угода між страховиком і страхувальником, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі.
Застрахована особа - фізична особа, яка бере участь у особистому страхуванні, об'єктом страхового захисту якого є життя, здоров'я, працездатність.
Страхувальник - це особа, яка страхує себе, своє майно чи третіх осіб та їхнє майно від настання певних подій. Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі страховиками договори страхування або є такими відповідно до законодавства.
Згідно зі ст. 980 ЦК України, предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, пов'язані з:
- життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
- володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);
- відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).
Договір страхування укладається в письмовій формі. У разі недодержання письмової форми такий договір є нікчемним.
Якщо Ви бажаєте укласти договір страхування, то Ви маєте:
1. Подати заяву про прийняття певного ризику на страхування. Відображається Ваше бажання застрахуватися.
Заява на страхування - письмова заява страхувальника, в якому страхувальник надає інформацію про умови страхування, згідно з якими може бути укладений Договір страхування (у т.ч. інформацію про об'єкт страхування, умови експлуатації/зберігання об'єкту страхування, технічні характеристики тощо).
Заява про прийняття ризиків на страхування, як правило, подається в письмовому вигляді, хоча іноді буває і усна заява.
Форму заяви Ви можете отримати в страховика або в страхового посередника.
Кожна заява про страхування повинна містити декларацію та застереження.
Декларацією Ви заявляєте, що надана інформація є правдивою й повністю відповідає Вашим знанням щодо об'єкту, запропонованого на страхування.
Застереження попереджає про те, що в випадку виявлення обману з боку страхувальника страховик звільняється від своїх обов'язків перед ним.
Заява складається в двох примірниках, копія заяви надсилається Вам з відміткою страховика або його уповноваженого представника про прийняття запропонованих умов страхування
Договір страхування повинен містити:
— назву документа;
— назву та адресу страховика;
— прізвище, ім'я та по батькові або назву страхувальника та його адресу;
— зазначення об'єкта страхування;
— розмір страхової суми;
— перелік страхових випадків;
— визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їхньої сплати;
— термін дії договору;
— порядок зміни й припинення дії договору;
— права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
— інші умови за згодою сторін;
— підписи сторін.
2. На основі Вашої заяви, беручи до уваги фактори ризику, страховик вирішує питання, чи приймати цей ризик на страхування, на яких умовах, за яку плату. При масових видах страхування може бути відсутнім.
3. Підписання договору страхування. На цьому етапі важливим є розуміння обома сторонами всіх тонкощів договору, який укладається зі специфіки правил страхування, за якими відбувається надання страхового захисту.
4. Задоволення претензій страхувальників у відшкодуванні збитків за даним договором.
5. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
Реквізити, які повинні міститись у страховому свідоцтві (полісі):
а) назва документу;
б) назва, юридична адреса та банківські реквізити страхувальника;
в) прізвище, ім'я, по батькові або назва страхувальника, його адреса;
г) об'єкт страхування;
д) розмір страхової суми;
є) зазначення страхового ризику; є) розмір внеску, строки та порядок його внесення;
ж) строк дії договору;
з) порядок зміни та призупинення договору;
и) інші умови з угоди сторін, у тому числі доповнення до правил страхування або виключення з них;
і) підписи сторін
6. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
Ви зобов'язані:
• своєчасно вносити страхові платежі за Договором страхування;
• при укладенні договору страхування надати інформацію щодо усіх відомих Вам обставин, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати страховика про будь-яку зміну страхового ризику за договором страхування;
• при укладенні договору страхування повідомити страховика про інші договори страхування, що укладено та діють відносно предмета договору, який підлягає страхуванню.
Страховик має право:
• Перевіряти інформацію, надану Вами, а також ініціювати внесення змін до умов Договору страхування за погодженням страховика, страхувальника, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику або об'єму страхової відповідальності страховика.
Страховик зобов'язаний:
• ознайомити Вас з правилами страхування;
• впродовж двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходи щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати (страхового відшкодування);
• у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування в передбачений договором термін. Відшкодувати витрати, що їх у разі настання страхового випадку Ви взяли на себе, аби запобігти збиткам або зменшити їх, якщо це передбачено умовами договору;
• у разі збільшення вартості майна за Вашою заявою, якщо Ви вжили заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику, переукласти з Вами договір страхування;
• тримати в таємниці відомості про Вас та Ваш майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Згідно зі ст. 28 Закону України "Про страхування", дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
1) закінчення строку дії даного договору;
2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;
3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки;
4) ліквідації страхувальника-юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених законодавством;
5) ліквідації страховика;
6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Відповідно до ч. 2 ст. 997 ЦК України, як страховик, так і Ви можете відмовитися від договору страхування. Так, якщо Ви прострочили внесення страхового платежу й не сплатили його протягом десяти робочих днів після пред'явлення страховиком письмової вимоги про сплату страхового платежу, страховик може відмовитися від договору страхування, якщо інше не встановлено договором.
Ви або страховик зобов'язані повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.
Страховик не має права відмовитися від договору особистого страхування без Вашої згоди, який не допускає порушення договору, якщо інше не встановлено договором або законом.
У інших випадках Ваші права й обов'язки можуть перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.
Прочитано 3631 разів Останнє редагування Середа, 11 квітня 2018 09:10
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…